top of page

KULLANIM KOŞULLARI

www.eta-etiketleme.com alan adlı web sitesi (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) ETA Etiketleme ve Kodlama San. Tic. A.Ş.  (kısaca “ETA” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup; SİTE ’nin tüm hakları ETA’ya aittir.

SİTE ’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE ’ye erişim sağlayan/ziyaret eden tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu ETA Site Kullanım Koşulları’nı (kısaca “KOŞULLAR” olarak anılacaktır) ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Poltikası’nı kabul etmiş sayılır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu KOŞULLAR ’da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

1. TANIMLAR

ETA: ETA Etiketleme ve Kodlama San. Tic. A.Ş.’yi

SİTE: ETA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.eta-etiketleme.com alan adlı web sitesini,

KULLANICI(LAR): SİTE ’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve SİTE ’de sunulan hizmetlerden işbu KOŞULLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)i,

HİZMET(LER): KULLANICILAR’ın işbu Sözleşme’de tanımlı iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ETA tarafından SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamaları,

LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı,

İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri

GİZLİLİK POLİTİKASI: SİTE’de erişilebilen ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilik politikasını,

ifade etmektedir.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. KULLANICILAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 2.1.1. KULLANICILAR, ETA’nın sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu KOŞULLAR’a, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 • 2.1.2. ETA’nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE ’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR ’ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her KULLANICI, ETA’nın ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla ETA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • 2.1.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler veya KULLANICILAR tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ETA’nın, ETA’nın işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ETA çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ETA, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 • 2.1.4. KULLANICILAR, SİTE ’yi kullanarak, ETA’nın, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR ’ın işbu KOŞULLAR ’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ETA’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 • 2.1.5. KULLANICILAR, ETA’ya SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER ’in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. ETA, KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

2.2. ETA'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 2.2.1.ETA dilediği zaman, SİTE 'de bildirmek suretiyle, HİZMETLER’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. SİTE 'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu HİZMETLER, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu HİZMETLER’den değişiklikten önce faydalanan KULLANICILAR’a da değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

 • 2.2.2. ETA, SİTE dahilinde sunulan HİZMETLER’i ve İÇERİKLER ’i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. ETA bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 • 2.2.3. Teknik sorunlar sebebiyle SİTE 'ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, KULLANICILAR 'ın yaşayacağı sorunlardan Bey’s sorumlu tutulamaz.

 • 2.2.4. KULLANICILAR, ETA’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ETA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde ETA tarafından yapılabilir. ETA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR ’a aittir.

 • 2.2.5. SİTE’de, ETA’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir.

ETA, SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerinin, dosyaların ve içeriklerin, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetlerin veya ürünlerin veya bunların içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

ETA, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başkaca web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında da herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu siteler, ziyaretçilerin kimliğini, adresini elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgilerini muhafaza ediyor ve kullanıyor olabilir. KULLANICILAR tarafından söz konusu sitelere herhangi bir kişisel bilgi verilmesi, tamamen KULLANICILAR’ın kendi inisiyatiflerinde ve kendi risklerindedir.

 

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİTE ’nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar - hepsi birden “ETA’nın telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) ETA’ya ait ve/veya ETA tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, ETA’nın hizmetlerini, ETA’nın bilgilerini ve ETA’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ETA’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu KOŞULLAR dahilinde ETA tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, ETA’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

ETA’yı işbu KOŞULLAR dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, ETA’nın hizmetleri, ETA’nın bilgileri,ETA’nın telif haklarına tabi çalışmaları, ETA’nın ticari markaları, ETA’nın ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SİTE ’de Kullanıcı tarafından yüklenen her türlü yazılı ve görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı ETA’ya söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

ETA, SİTE 'de, KULLANICILAR’la ilgili bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. ETA, KULLANICILAR’a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

5. DEĞİŞİKLİKLER

ETA, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu KOŞULLAR ’ı herhangi bir zamanda, SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu KOŞULLAR ’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

 

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ETA, işbu KOŞULLAR’dan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ETA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ETA’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özeni gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ETA’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın SİTE ’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu KOŞULLAR ’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu KOŞULLAR dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu KOŞULLAR ’dan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

8. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu KOŞULLAR, ETA tarafından SİTE ’de ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, SİTE ’yi kullanmakla, işbu KOŞULLAR ’ı tüm hükümleriyle kabul etmiş olmaktadırlar.

 

 

EK: GİZLİLİK POLİTİKASI

 • www.eta-etiketleme.com alan adlı web sitesinin (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) tüm hakları ETA Etiketleme ve Kodlama San. Tic. A.Ş.’ye  (kısaca “ETA” olarak anılacaktır) aittir. ETA, SİTE üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 • ETA, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve SİTE’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amaçlarıyla da kullanılabilir.

 • SİTE’ye ÜYE olunması ve/veya SİTE üzerindeki Foruma ve/veya anketlere katılım için Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, posta veya e-mail adresleri gibi) ETA’ya iletmeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, öncelikle kullanıcıyla temas kurmak amacıyla kullanılacaktır. Bununla beraber, Kullanıcılar tarafından ETA’ya iletilen bilgiler, ETA veya ETA’nın işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan ve/veya dolaylı olarak pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, gerek Kullanıcılar tarafından ETA’ya iletilen bilgiler ve gerekse Kullanıcılar tarafından SİTE üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, ETA ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

 • ETA, SİTE dahilinde başkaca sitelere link verebilir. ETA, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 • ETA, işbu Gizlilik Politikası’nda açıkça belirtilen hükümler saklı olarak, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;

 • a. Yetkili hukuk  otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

 • b. ETA’nın kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;

 • c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

 • d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi 

halleridir.

 • ETA, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli teknik tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ETA’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, SİTE’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ETA’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 • ETA, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman SİTE’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. ETA’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, SİTE’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

bottom of page